• Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή : 9:00-14:00 / Τεταρτη: 17:00-20:00

Νομοθεσία

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ - ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Υπόδειγμα-συμφωνητικού-συστέγασης-ιατρείων - Υπόδειγμα - συμφωνητικού - κοινού - ιατρείου - ΦΕΚ 70/10-04-2001 (Π.Δ.84) - Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας…
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009 10:23

Προεδρικό Διάταγμα 121/2008

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  121/2008 Άρθρο 1  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης : α. Οι υποχρεώσεις των θεραπόντων ιατρών . β. Οι υποχρεώσεις των ελεγκτών ιατρών. γ. Οι υποχρεώσεις των συμβεβλημένων φαρμακοποιών . δ. Οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών οργανισμών. ε. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων και ο καταλογισμός των ευθυνών λόγω ζημίας που προκύπτει στους ασφαλιστικούς οργανισμούς . Άρθρο 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 1 Οι θεράποντες ιατροί , σύμφωνα…
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009 10:56

Νόμος 2194/94 Φεκ34Α

ΝΟΜΟΣ 2194/94 ΦΕΚ: 34Α Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις'Αρθρο 1 : Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων :α) 2,3 και 4 του Ν. 1278/82 "Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας" (ΦΕΚ-105 Α'), β)1,2,3,4,14,15,17,18,19,24,31 και 41 του Ν. 1397/83 "Εθνικό Σύστημα Υγείας" (ΦΕΚ-143 Α')και 7 παρ. 2,4,5,6,8,9,10,11,12 και 8 παρ. 1 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ-217 Α'), καθώς και 62 τουΝ. 1759/88 (ΦΕΚ-50 Α') όπως αυτές ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ-123 Α') και γ) 19 του ν. 1771/88 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγήςσπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-71 Α'), όπως αυτόαντικαταστάθηκε με…
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 15:13

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ

                       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ   `Εχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α. Της Παρ. 5 του άρθρου 24 του Νόμου 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α` 137/26.7.1985). β. Του άρθρου 13 του Νόμου 1735/1987 "Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα" (ΦΕΚ 195/Α/1987). γ. Της παραγρ. 1 του άρθρου 17 του Νόμου 1320/1983 "Πρόσληψη στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 6/11.1.1983). δ. Του άρθρου 9 παρ. 10 του Νόμου 1586/1986 "Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του δημοσίου κ.λπ." (ΦΕΚ Α`/37/1.4.1986). 2. Την από   11/10/ 2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης , 3. Την από   31/10/ 2012 απόφαση της Γεν.…
Συνάδελφοι Διαβάστε το αρθρο 19 παράγραφος 5 στο νόμο 3918 που αφορά στη Σύσταση του ΕΟΠΥΥ κα στο τρόπο διαχείρισης εσόδων & εξόδων 5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιχορηγήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2010 εκκαθαρισμένων οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας. αλλά και το Άρθρο 28, "Λογιστική και οικονομική λειτουργία" στον ίδιο νόμο "Ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.μεταφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων…
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Tracking of users and measure and improve performance and supports personalisation
Accept
Decline