• Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή : 9:00-14:00 / Τεταρτη: 17:00-20:00
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 15:13

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ

                       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

`Εχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. Της Παρ. 5 του άρθρου 24 του Νόμου 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α` 137/26.7.1985).

β. Του άρθρου 13 του Νόμου 1735/1987 "Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα" (ΦΕΚ 195/Α/1987).

γ. Της παραγρ. 1 του άρθρου 17 του Νόμου 1320/1983 "Πρόσληψη στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α` 6/11.1.1983). δ. Του άρθρου 9 παρ. 10 του Νόμου 1586/1986 "Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του δημοσίου κ.λπ." (ΦΕΚ Α`/37/1.4.1986).

2. Την από   11/10/ 2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης ,

3. Την από   31/10/ 2012 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Ι.Σ. Ροδόπης .

 

                                                   Άρθρο 1

                                Βασική διάρθρωση υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης αποτελούν Διεύθυνση, που συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

(Ι)   Διεκπεραίωσης υποθέσεων γιατρών - πολιτών.

(ΙΙ) Γραμματείας Δημοσίων Σχέσεων

(ΙΙΙ) Οικονομικής Διαχείρισης (Λογιστήριο - Ταμείο).

(ΙV) Διοικητικού.

(V) Προγραμματισμού και οργάνωσης επιστημονικών δραστηριοτήτων.

 

                                                 `Αρθρο 2

                                     Διευθυντής Υπηρεσιών Ι.Σ.Ροδόπης .

(1α) Των Τμημάτων προΐσταται ο Διευθυντής των Υπηρεσιών του Ι.Σ. Ροδόπης , ο οποίος διορίζεται με επιλογή από το Δ.Σ. μεταξύ υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση , μετά από δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η θητεία του Διευθυντή είναι 1 - 3 χρόνια, οριστικοποιείται από το Δ.Σ. με την επιλογή του και μπορεί να ανανεώνεται.

(1β) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών του Ι.Σ.Ροδόπης είναι ο γενικός συντονιστής όλων των υπηρεσιών και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας τους έναντι του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

                                                   `Αρθρο 3

                       (Ι) Τμήμα διεκπεραίωσης υποθέσεων γιατρών - πολιτών.

Είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων εργασιών :

α) Εργασίες άμεσης διεκπεραίωσης (πρωτόκολλο εισερχομένων , εξερχομένων εγγράφων, έλεγχος - μονογράφηση εξερχομένων εγγράφων, άμεση παράδοση των εγγράφων αυτών, τεκμηρίωση).

β) Εργασίες έμμεσης διεκπεραίωσης (πρωτόκολλο και προώθηση εγγράφων προοριζομένων για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο).

γ) Εργασίες νέων εγγραφών - διαγραφών Μελών μέσω της μηχανογραφικής μονάδας.

δ) Συμπλήρωση των μηχανογραφημένων στοιχείων του Συλλόγου και περιοδικών απογραφικών στοιχείων των Μελών, εκτύπωση κάθε φύσεως λεξικογραφημένων καταστάσεων των Μελών, στατιστική ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τα μέλη του Ι.Σ.Ροδόπης , δημιουργία νέων προγραμμάτων σέρβις του SOFTWARE, μικροεπισκευές του HARDWARE, προτάσεις για νέα τεχνολογία στα χρησιμοποιούμενα ή απαιτούμενα μηχανογραφικά είδη.

ε) Παραλαβή , έλεγχος και προώθηση στην αρμόδια επιτροπή , Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Ιδιωτικού Φορέα Παροχής Π.Φ.Υ. και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν , για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας ιατρείων-πολυϊατρείων .

στ) Συντήρηση και συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου .

 

 

                      

                                                 Άρθρο   4

                           (ΙΙ) Τμήμα Γραμματείας - Δημοσίων Σχέσεων.

1. Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων προοριζομένων για το Δ.Σ.

2. Συνεργασία με Γενικό Γραμματέα ή Πρόεδρο ή άλλο Μέλος του Δ.Σ. για χαρακτηρισμό

εισερχομένων εγγράφων.

3. Επεξεργασία (δακτυλογράφηση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα κ.ο.κ.) των εξερχομένων εγγράφων.

4. `Ελεγχος ροής αλληλογραφίας.

5. Αρχειοθέτηση εγγράφων Δ.Σ. καταλόγων Γενικής Συνελεύσεως, αρχειοθέτηση ταινιοθήκης συνεδριάσεων Δ.Σ. , Γενικών Συνελεύσεων , Συνεντεύξεων Τύπου και άλλων εκδηλώσεων, τήρηση φωτογραφικού αρχείου σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις.

6. Αντιπαραβολή απομαγνητοφωνημένων κειμένων (Συνεδριάσεων, Συνελεύσεων, κ.λπ.), αναγκαίες ορθογραφικές διορθώσεις, κωδικοποίηση θεμάτων (κατά εκδήλωση και χρονικές περιόδους), φροντίδα για συνυπογραφή πολυπροσώπων εκδηλώσεων (Συνεδριάσεις Δ.Σ. κ.λπ.).

7. Διεκπεραίωση υποθέσεων Μελών - Πολιτών σε σχέση με Προεδρείο ή άλλα Μέλη του Δ.Σ.

8. Τήρηση Αρχείου επιλεγμένων εγγράφων υποδεικνυομένων από το Προεδρείο για περιοδικές εκδόσεις του Συλλόγου. Επιμέλεια τούτων μέχρι την τελική φάση εκδόσεως (δακτυλογράφηση, διόρθωση κειμένων φωτοσύνθεσης, επίβλεψη κλισέ).

9. Τήρηση αρχείου των εντύπων των χρησιμοποιουμένων από τις διάφορες υπηρεσίες του Συλλόγου, τυποποίηση και εκσυγχρονισμός αυτών σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

10. Τήρηση αρχείου διαγωνισμών (για προμήθεια ειδών, υλικού ή πρόσληψη προσωπικού) οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων συντάσσονται με ευθύνη του Προεδρείου και εγκρίνονται από το Δ.Σ και το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης τα οποία συμμετέχουν υποχρεωτικώς στην σύνταξη των προδιαγραφών, σ` ό,τι τους αφορά, και εκφράζουν εγγράφως την γνώμη τους, προτού αυτές τεθούν υπόψη του Δ.Σ.

11. Διεκπεραίωση αποφάσεων Δ.Σ., Γενικών Συνελεύσεων κ.λ.π. σ` ό,τι αφορά το τμήμα

τούτο.

12. Συγχρονισμός Ημερήσιας Διάταξης Συνεδριάσεων Δ.Σ. (θέματα ιεραρχούμενα, επανερχόμενα, προταθέντα από προηγούμενες συνεδριάσεις Δ.Σ., κ.λπ.).

13. Μελέτη δημοσιευμάτων αποδελτιωμένου Τύπου.

14. Ενημέρωση Μελών Δ.Σ. σε θέματα δημοσιευμάτων Τύπου και αλληλογραφίας.

15. Έγγραφη ,τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , ενημέρωση Μελών Δ.Σ. (Συνεδριάσεις, Γενικές Συνελεύσεις, λοιπές εκδηλώσεις).

16. Αυτοτελής διεκπεραίωση Δελτίων τύπου Συλλόγου (δακτυλογράφηση, αποστολή με FAX, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , τηλεφωνική μετάδοση , ταχυδρομικώς, κλπ). Μεταγλώττιση τούτων στα Αγγλικά στην περίπτωση μεταδόσεως σε ξένα ειδησεογραφικά Πρακτορεία.

17. Δημιουργία Αρχείου Δελτίων τύπου, κωδικοποίηση αυτών, κ.λπ.

18. Συγκρότηση ύλης κατά ενότητες, προοριζόμενης για τις περιοδικές εκδόσεις του Συλλόγου. Επιμέλεια αυτής μέχρι την τελική φάση της εκδόσεως (δακτυλογράφηση, διόρθωση κειμένων φωτοσύνθεσης, επίβλεψη κλισέ).

19. Διεκπεραίωση διαδικασιών για Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Γενικές Συνελεύσεις, συνεντεύξεις τύπου, λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου, γενικώς σ` όλες τις φάσεις προφορικής και έντυπης ενημέρωσης.

20. Τήρηση ημερολογίου εκδηλώσεων στις οποίες καλείται ο Σύλλογος για συμμετοχή.

21. Τήρηση - ενημέρωση πλήρους καταλόγου διευθύνσεων εκπροσώπων Τύπου, κλαδικών οργανώσεων, επιστημονικών Φορέων, Αρχών, κ.λπ.

22. Χαρακτηρισμός δημοσιευμάτων αποδελτιωμένου Τύπου, πριν από την επεξεργασία

τους από την Μηχανογραφική Υπηρεσία.

23. Γραμματειακή εξυπηρέτηση Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.).

24. Τήρηση πρωτοκόλλου καταγγελιών και πρωτοκόλλου συνήθους αλληλογραφίας για το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.).

25. Διεκπεραίωση αποφάσεων Δ.Σ. ως προς τις περιπτώσεις καταγγελιών που συζητήθηκαν (καταχώρηση αποφάσεων στο βιβλίο των καταγγελιών, καταχώρηση αποσπασμάτων Πρακτικών Δ.Σ. στην κάθε περίπτωση χωριστά, προώθηση των περιπτώσεων που παραπέμπονται στο Π.Σ., ή αναλόγως με την απόφαση του Δ.Σ. αρχειοθέτηση ή ένταξη αυτών στην κατηγορία όσων εκκρεμούν).

26. Διεκπεραίωση των εγγράφων απαντήσεων στις καταγγελίες, που αντιμετωπίστηκαν

από το Π.Σ. Επίσης των απαντήσεων της συνήθους αλληλογραφίας με την ημεδαπή ή αλλοδαπή.

27. Πλήρης και αυτοτελής διεκπεραίωση όλων των παραπάνω εργασιών (δακτυλογράφηση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, φωτοτύπηση, κ.λπ.).

28. Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Π.Σ., συνοπτική καταγραφή των απόψεων των Μελών του Π.Σ. και των λαμβανομένων αποφάσεων. Το τελικό κείμενο διορθώνεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο Π.Σ.

29. Αντιπαραβολή απομαγνητοφωνημένων κειμένων των Συνεδριάσεων του Π.Σ., αναγκαίες ορθογραφικές διορθώσεις φροντίδα για συνυπογραφή Πρακτικών του Π.Σ.

30. Παρακολούθηση των υποθέσεων για τις οποίες ασκείται έφεση ενώπιον του Α.Π.Σ. ή αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε.

31. Ενημέρωση του Προέδρου του Π.Σ. σε θέματα που απασχολούν την Δημοσιότητα και γίνονται γνωστά δια του Τύπου.

32. Διεκπεραίωση (δακτυλογράφηση, ταξινόμηση, κ.λπ) των πάσης φύσεως δικογράφων, που αφορούν τον Σύλλογο.

 

 

                                               Άρθρο 5                

                               (ΙΙΙ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

1. Πραγματοποίηση των πάσης φύσεως εισπράξεων υπέρ του Συλλόγου με τη χρήση ειδικών μηχανογραφημένων γραμματίων αριθμημένων και θεωρημένων από αρμόδια διοικητική αρχή .

2. Τήρηση βιβλίου Ταμείου (Εσόδων – Εξόδων) σε υλική και ηλεκτρονική μορφή και ενημέρωση των από το Νόμο Προβλεπομένων Λογιστικών Βιβλίων.

3. Εκτέλεση πληρωμών βάση χρηματικών ενταλμάτων τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο , τον Ταμεία και το Γραμματέα του Συλλόγου .

4. Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Απολογισμού εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους και υποβολή για έγκριση από το Δ.Σ. και από την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου .

5. Περιοδική απογραφή παγίων στοιχείων και περιοδικός έλεγχος αποθήκης αναλώσιμου υλικού .

6. Κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και ενημέρωση του Προέδρου και του Ταμία του Συλλόγου για την κατάσταση του Ταμείου.

 

 

 

                                               Άρθρο   6

                                 V) Τμήμα Διοικητικού

 

Αντικείμενο αρμοδιοτήτων του τμήματος διοικητικού του Ι.Σ. Ροδόπης είναι τα θέματα, που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό του Συλλόγου, όπως διορισμοί, προσλήψεις, προαγωγές, απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις, ωράριο προσωπικού, τήρηση ατομικών υπηρεσιακών φακέλων, απουσία υπαλλήλων για υπηρεσιακούς ή άλλους λόγους, αντικατάσταση απουσιαζόντων υπαλλήλων, κ.λπ. Επίσης παραλαμβάνει την πάσης φύσεως αλληλογραφία (επιστολές, τηλεγραφήματα, κ.λπ.) φροντίζει για την καταχώρησή της στο βιβλίο Αλληλογραφίας, διαχωρίζει και προωθεί την αλληλογραφία στα διάφορα Τμήματα των υπηρεσιών του ΙΣ Ροδόπης .

                                          

                                                 Άρθρο   7

   (V) Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης Επιστημονικών Δραστηριοτήτων

Αντικείμενο αυτού του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός και οργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ετήσια βάση , όπως η πραγματοποίηση συνεδρίων στην έδρα του Νομού , την εκπόνηση μελετών που αφορούν θέματα δημόσιας υγείας και ιατρικού δυναμικού , τις ανάγκες του πληθυσμού σε γενικού και ειδικού χαρακτήρα υπηρεσιών υγείας .

 

                                              Άρθρο 8

 

                                         Διάρθρωση θέσεων

.

1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός.

   Μία (1) θέση

2. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής.

   Μία (1) θέση.

3. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός.

   Μία (1) θέση

4. Κλάδος Υ.Ε.

   Μία (1) θέση

 

   Οι ανωτέρω θέσεις προκηρύσσονται και πληρούνται μέσω ΑΣΕΠ.

                                             Άρθρο   9

Πέραν των ανωτέρω , ο Ι.Σ.Ροδόπης δύναται να προσλαμβάνει με Σύμβαση Έργου , κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. :

Α) Νομικό Σύμβουλο .

Β) Οικονομικό Σύμβουλο (λογιστή) και

Γ) Ιδιώτες για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών του Συλλόγου .

 

 

 

                                           Άρθρο 10

                               Επιτροπές του ΙΣ Ροδόπης

Η δημιουργία των παρακάτω επιτροπών θα γίνεται μετά από πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου με σκοπό την επεξεργασία θεμάτων γύρω από το αντικείμενο της κάθε επιτροπής και την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για αξιολόγηση και εφαρμογή τους.

Ο σκοπός της λειτουργίας αυτών των επιτροπών είναι συμβουλευτικός ώστε το έργο του ΔΣ να γίνεται πιο μεθοδικό και πολυσυλλεκτικό.

Οι επιτροπές θα είναι τριμελείς και θα απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου και ένα μέλος του ΔΣ , το οποίο και θα προεδρεύει.

Οι επιτροπές υποχρεώνονται να υποβάλλουν τουλάχιστον μία φορά ετησίως ή πιο συχνά εάν κρίνεται απαραίτητο έκθεση με σκέψεις, προτάσεις πλάνα δράσεων πάνω στο αντικείμενο τους. Στο τέλος κάθε θητείας του εκάστοτε ΔΣ είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν συνοπτική έκθεση πεπραγμένων τριετίας.

Σε όποια επιτροπή απαιτείται, η παραπάνω σύνθεση τροποποιείται, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο εδάφιο.

Οι επιτροπές που μπορούν να δημιουργηθούν μπορεί να είναι περισσότερες των παρακάτω όταν επιβάλλεται από τις τρέχουσες ανάγκες με απόφαση του ΔΣ του συλλόγου (επιτροπή απεργιακού αγώνα, επιτροπή εκδηλώσεων κλπ). Ωστόσο ο αριθμός των μελών δεν δύναται να υπερβεί τα 5 από τα οποία το ένα θα είναι μέλος του ΔΣ που θα προεδρεύει των συνεδριάσεων .

 

                     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα ιατρό ειδικευόμενο , ένα νέο ειδικό ιατρό ( μέλος του ΙΣ λιγότερο από 5 χρόνια) και ένα ιατρό μέλος του ΔΣ .

 

                     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τριμελής επιτροπή μελών του ΔΣ που θα έχει σαν σκοπό την χάραξη πολιτικής υγείας του συλλόγου .

 

                     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΑ

                         ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΔΣ , ένα μέλος του Συλλόγου και τον υπεύθυνο πληροφορικής του Συλλόγου .

 

                       ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘ/ΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΔΣ , ένα μέλος του Συλλόγου και τον πρόεδρο του συλλόγου ελευθέρων επαγγελματιών του νομού .

 

                       ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

                         (Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΔΣ , ένα μέλος του συλλόγου (ιατρό του ΕΣΥ) και τον πρόεδρο της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής .

 

                         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΔΣ , και δυο μέλη του συλλόγου .

 

                         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

                           ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ- ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΠΘ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΔΣ , ένα μέλος του συλλόγου και τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

 

                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ

                               ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΔΣ , ένα μέλος του συλλόγου (ελευθεροεπαγγελματία) και τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής .

 

 

                           ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΡ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΔΣ , ένα μέλος του συλλόγου (κατά προτίμηση τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του συλλόγου) και ένα ιατρό του ΕΣΥ(Διευθυντή κλινικής ή ΚΥ) .

 

                               ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από ένα μέλος του ΔΣ και δυο μέλη του συλλόγου .

 

 

                                           Άρθρο 11

1. Έδρα του Ι.Σ. Ροδόπης ορίζεται η Κομοτηνή . Οι υπηρεσίες στεγάζονται στα ιδιόκτητα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Ορφανουδάκη αρ. 16

2. Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

3. Το λογότυπο του Συλλόγου που θα εκτυπώνεται σε όλα τα έγγραφα είναι : «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» , επάνω σε απεικόνιση του Θράκα Ιππέα και αριστερά αυτού , το σύμβολο της ιατρικής επιστήμης , το ραβδί του Ασκληπιού.

4. Η λειτουργία του Συλλόγου όσον αφορά τα όργανα διοίκησης , τις αρμοδιότητες ενός εκάστου , τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών ,τις αρχαιρεσίες , τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου κλπ , διέπεται από τις διατάξεις της ιατρικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα από :

α) Α.Ν. 1565/1939 ΦΕΚ Α΄   16

β) Β.Δ. 25/05 – 26/07/1955 ΦΕΚ Α΄ 171

γ) Β.Δ. 11/10 - 07/11/1957 ΦΕΚ Α΄ 225

δ) Ν.Δ. 4111/1960               ΦΕΚ Α΄ 163

ε) Ν.Δ.   727/1977               ΦΕΚ Α΄ 70 10/13-10-1977

στ) Π.Δ. 67/2000                 ΦΕΚ Α΄ 58

ζ)   Π.Δ.  84/2001                 ΦΕΚ Α΄ 70

 

 

                                             Για το Δ.Σ. του Ι.Σ. Ροδόπης

              

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           Στ. Κυριαζίδης                                   Αλ. Μάινας

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Tracking of users and measure and improve performance and supports personalisation
Accept
Decline