• Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή : 9:00-14:00 / Τεταρτη: 17:00-20:00
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009 10:56

Νόμος 2194/94 Φεκ34Α

ΝΟΜΟΣ 2194/94 ΦΕΚ: 34Α
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις
'Αρθρο 1 :
Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων :α) 2,3 και 4 του Ν. 1278/82 "Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας" (ΦΕΚ-105 Α'), β)1,2,3,4,14,15,17,18,19,24,31 και 41 του Ν. 1397/83 "Εθνικό Σύστημα Υγείας" (ΦΕΚ-143 Α')και 7 παρ. 2,4,5,6,8,9,10,11,12 και 8 παρ. 1 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ-217 Α'), καθώς και 62 τουΝ. 1759/88 (ΦΕΚ-50 Α') όπως αυτές ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ-123 Α') και γ) 19 του ν. 1771/88 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγήςσπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-71 Α'), όπως αυτόαντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1821/88.
'Αρθρο 2 : Μετεκπαίδευση ιατρών
1. Η μετεκπαίδευση με απόσπαση των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., τωνφαρμακοποιών καθώς και των λειτουργών των άλλων επαγγελμάτων υγείας καθίσταταιυποχρεωτική σε μόνιμη και συνεχή βάση, από τα κέντρα υγείας προς τα νομαρχιακάνοσοκομεία και από τα νομαρχιακά νοσοκομεία προς τα αντίστοιχα περιφερειακά.
2. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Δ/νσηΜετεκπαίδευσης που έχει την ευθύνη για το συντονισμό των συγκεκριμένωνμετεκπαιδευτικών προγραμμάτων.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας τηςΚυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τοάρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν τηνοργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης.(Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 109/95, ΦΕΚ 71 Α, ορίζεται ότι : «Η ΔιεύθυνσηΜετεκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, πουσυστήθηκε με τις διαταξεις της παρ. 2 του αρθρου 2 του Ν.2194/16.3.94, υπαγεται στη ΓενικήΔιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης» - ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕ Π.Δ. 109/95, ΦΕΚ 71Α
3. Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης εισηγείται ενδεκαμελής επιτροπή μετεκπαίδευσης πουαποτελείται από διευθυντές του Ε.Σ.Υ. εκ τω οποίων έναν εκπρόσωπος των νοσοκομειακώνιατρών, που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης τωννοσοκομειακών ιατρών και ένας εκπρόσωπος που ορίζεται από τον Πανελλήνιο ΙατρικόΣύλλογο και πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων και συγκροτείται με απόφασητου Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με πενταετή θητεία.Συμβουλευτικά όργανα της επιτροπής μετεκπαίδευσης ορίζονται οι επιστημονικές ιατρικέςεταιρείες.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά απόεισήγηση της επιτροπής μετεκπαίδευσης, καταρτίζεται το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα,ρυθμίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις μετεκπαίδευσης και καθορίζεται και κάθε άλλησχετική λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία και εν γένει την εφαρμογή των διατάξεων τωνπροηγούμενων παραγράφων.
4. Ο δ/ντής κάθε τμήματος, μονάδας και εργαστηρίου των νοσοκομείων καταρτίζει ετήσιοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ιατρών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμαπραγματοποιείται τις τελευταίες ώρες του ωραρίου των ιατρών και η τήρησή του εποπτεύεταιαπό το διευθυντή του τομέα και η επιστημονική επιτροπή. Ο διευθυντής του τομέα και ηεπιστημονική επιτροπή υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Μετεκπαίδευσης τουΥπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετήσεις έκθεση επί τουσυντελεσθέντος εκπαιδευτικού και μετεκπαιδευτικού έργου.5. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται "Δ/νσηΑνάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων", που υπάγεται στη Γενική Δ/νση ΔιοικητικήςΥποστήριξης.α) Σκοπός της υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου είναι:1) η μελέτη και ο συντονισμός των ενεργειών για την αξιοποίηση των πηγώνχρηματοδότησης από τις Ευρωπαικές Κοινότητες προγραμμάτων κάλυψης των υγειονομικώνκαι προνοιακών αναγκών της χώρας, 2) η παρακολούθηση των δυνατοτήτων πουπαρέχονται από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και η ενημέρωση των κατάαντικείμενο αρμόδιων Δ/νσεων, 3) η προώθηση προγραμμάτων χρηματοδότησηςδραστηριοτήτων του Υπουργείου, 4) η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις αρμόδιεςυπηρεσίες της εξέλιξής τους σύμφωνα με τις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις, 5) ηπαρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαικής 'Ενωσης, 6) η παρακολούθησητης Κοινοτικής πολιτικής και των προγραμμάτων χρηματοδότησης από τον ΚοινοτικόΠρουπολογισμό στους τομείς υγείας και πρόνοιας.β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας τηςΚυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται :1) η διάρθρωση της Δ/νσης Ανάπτυξης Κοινοτικών προγραμμάτων σε τμήματα και γραφεία,2) οι αρμοδιότητές της, 3) οι σχετικές λεπτομέρειες για την εύρυθμη λειτουργία της.γ) Για την υποβοήθηση της συνιστωμένης Δ/νσης, στη μελέτη, επεξεργασία, κατάρτιση καιαξιολόγηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων και από την Ευρωπαική 'Ενωση, δύναται μεαπόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να συγκροτούνταικατά περίπτωση ομάδες εργασίας από ειδικούς επιστήμονες.Με την ίδια απόφαση ορίζονται το έργο της ομάδας εργασίας και η αμοιβή των μελών της.Η δαπάνη για την αμοιβή αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισμού του ΥπουργείουΥγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.δ) Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ητοποθέτηση υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,καθώς και η απόσπαση ή μετάταξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπαλλήλων πουυπηρετούν σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο αυτό για τη στελέχωση τηςΔ/νσης Ανάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων.'
Αρθρο 3 : Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
1. Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών (Υ.Σ.Α.) μετατρέπεται από αποκεντρωμένη δημόσιαυπηρεσία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίουδικαίου που έχει πλήρη αυτοτέλει διοικητική και οικονομική και ονομάζεται Εθνική ΣχολήΔημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)."Η εποπτεία του κράτους επί της Εθνικής Σχολής ΔημόσιαςΥγείας (ΕΣΔΥ) ασκείται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείαςκαι Πρόνοιας. Στην αποκλειστική εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας καιΘρησκευμάτων υπάγονται :α) η έγκριση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Σχολής, β) ο έλεγχος τηςνομιμότητας των αποφάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή ή την εξέλιξη τουδιδακτικού προσωπικού της Σχολής, ή την εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού της Σχολής, γ)η ίδρυση, κατάρτηση, συγχώνευση, κατάτμηση ή μετονομασία των Τμημάτων και Τομέων τηςΣολής. Για κάθε άλλο θέμα της Σχολής η εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Υγείας καιΠρόνοιας" (αντικ. του εδαφ. β' της παρ. 1 από την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2517/97, ΦΕΚ-160 Α').
2. Σκοποί της (Ε.Σ.Δ.Υ.) είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., η επιστημονικήέρευνα και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, κοινωνικήςφροντίδας, διοίκησης - διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, οικονονικών και αγωγής της υγείας καικοινωνικής πολιτικής γενικότερα. Τα διπλώματα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Υ. αποτελούνμεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών αντίστοιχους με το περιεχόμενο των προγραμμάτωνσπουδών.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,καθορίζονται :1) τα όργανα διοίκησης της Σχολής, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα Α.Ε.Ι., 2) η διάρθρωσητων υπηρεσιών, οι εκπαιδευτικοί τομείς και τα ερευνητικά κέντρα της Σχολής, 3) ο τρόποςεπιλογής και εισαγωγής των σπουδαστών, 4) οι κατηγορίες των απονεμόμενων διπλωμάτωνσπουδών, 5) οι πόροι της Σχολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της οργάνωσης,διοίκησης και λειτουργίας της, "6) η διαδικασία και οι προυποθέσεις ίδρυσης, κατάργησης,συγχώνευσης, κατάτμησης ή μετονομασίας Τμημάτων και Τομέων της Σχολής, 7) η ισοτιμίατων πτυχίων που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος, 8)υπηρεσιακά θέματα του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής κατ' αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠτων ΑΕΙ" (προσθ. των περ. 6 έως και 8 από την περ. β' παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2517/97,ΦΕΚ-160 Α').Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα απόπρόταση της Ε.Σ.Δ.Υ., εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας και ο κανονισμός σπουδών τηςΣχολής.
4. Με το κατά την προηγούμενη παράγραφο ή άλλο προεδρικό διάταγμα : α) Συνιστώνται οιθέσεις του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Σχολής και ορίζεται η διάρθρωσήτους κατά βαθμίδα κατ' αντιστοιχία προς τις βαθμίδες του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και καθορίζεται οτρόπος και η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσής τους, β) Συνιστώνται οι κατά κλάδοθέσεις του μη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Σχολής.Οι θέσεις του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Υγειονομικής Σχολής Αθηνώνμεταφέρονται και προστίθενται στον οργανισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.. Οι καθηγητές και το λοιπόδιδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί στη Υγειονομική Σχολή Αθηνών, κατάτη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσεται αυτοδικαίως στις μεταφερόμενες θέσεις. Τοπροσωπικό αυτό διατηρεί και τα κάθε είδους ασφαλιστικά του δικαιώματα.Το μη διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στην Υ.Σ.Α. κατά τη δημοσίευσητου παρόντος, δύναται με αίτησή του να μετατάσσεται και να εντάσσεται ανάλογα με ταχρόνια υπηρεσίας του σε αντίστοιχες με τα προσόντα του θέσεις της Ε.Σ.Δ.Υ..Οι προβλεπόμενες στον προυπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις δαπάνες λειτουργίας τηςΥγειονομικής Σχολής Αθηνών μεταφέρονται και εγγράφονται στον προυπολογισμό τηςΕ.Σ.Δ.Υ..
5. 'Εως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης της Ε.Σ.Δ.Υ., με την έκδοση τωνπροβλεπόμενων από το άρθρο αυτό προεδρικών διαταγμάτων, η διοίκηση της σχολήςασκείται από το σύλλογο των καθηγητών της Υ.Σ.Α. και τον κοσμήτορά της. 'Εως την έκδοσητου οργανισμού της η Ε.Σ.Δ.Υ., λειτουργεί βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έκδοσητου παρόντος νόμου.Από τη δημοσίευση του παρόντος όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία και ο εν γένειεξοπλισμός της Υ.Σ.Α., καθώς και το αρχείο αυτής περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίςδιατυπώσεις στο ιδρυόμενο με το παρόν Ν.Π.Δ.Δ.. Τα υφιστάμενα εργαστήρια και τα κάθεείδους κέντρα αναφοράς της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών μεταφέρονται και διατηρούνταιστην Ε.Σ.Δ.Υ..
6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν μεταβάλλουν το ισχύον μισθολογικό, ασφαλιστικό,συνταξιοδοτικό και βαθμολογικό καθεστώς των καθηγητών της Υ.Σ.Α., ούτε θίγουν την ισχύτων άρθρων 54 παρ. 1 του Α.Ν. 1430/38 και 3 παρ. 1 και 2 του β.δ. 3/11/1950.Ευεργετικότερες διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Σχολή Αθηνών εξακολουθούν ναεφαρμόζονται και για την Ε.Σ.Δ.Υ..[Αρχή Τροποποίησης]
7. Μέχρι την έκδοση του οργανισμού της, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)λειτουργεί ως ανεξάρτητο Ν.Π.Δ.Δ. και επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 5 τουάρθρου αυτού, υποστηρίζεται από τις κατά περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδιες διοικητικέςυπηρεσίες και το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Για τοδιδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, που προσλαμβάνεται μέχρι την έκδοση τουπαραπάνω οργανισμού, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 αυτούτου άρθρου - ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΠΕΡ. α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 2920/01, ΦΕΚ-131 Α' [Τέλος Τροποποίησης](Με την παρ. 5β του άρθρου 15 του Ν. 2920/01, ΦΕΚ-131 Α' ορίζεται ότι : "Οι τίτλοισπουδών της Ε.Σ.Δ.Υ. που έχουν απονεμηθεί ή θα απονεμηθούν, σύμφωνα με ταπρογράμματα σπουδών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών (Υ.Σ.Α.), μέχρι την έναρξη τηςισχύος του προεδρικού διατάγματος της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄),αποτελούν μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης διάρκειας ενός έτους").'
Αρθρο 4 : Καθεστώς πλήρους απασχόλησης
1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού το καθεστώς των ιατρών του Ε.Σ.Υ., που έχουνμεταβάλει την εργασιακή τους σχέση και έχουν γίνει μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2071/92, μετατρέπεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.Οι ιατροί αυτοί θα εργάζονται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα σε συνεχές πρωινό οκτάωροημερησίως και θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων, όπως ορίζεταιστο άρθρο 88 του Ν. 2071/92.Κατ' εξαίρεση όσοι από τους παραπάνω ιατρούς το επιθυμούν μπορούν, με αίτησή τους ηοποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός που αρχίζει από τηδημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επανέλθουν στο καθεστώςπλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο οποίο υπήγοντο πριν από τη μεταβολή τηςεργασιακής τους σχέσης.
2. Οι ιατροί, που υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, παραμένουνστις θέσεις τους ως ιατροί πλήρους απασχόλησης μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενοςχρόνος παραμονής σε αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 περίπτωση α' του άρθρου 71 του Ν.2071/92, οπότε οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων αιτήσεων υπαγωγής στο κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2071/92 καθεστώς μερικήςαπασχόλησης. "
4. Για τους ιατρούς του καθεστώτος πλήρους απασχόλησης ισχύουν οιδιατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1397/83, πλην των διατάξεων των παραγράφων 2, 7 και 8, οιδιατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 1579/85 και οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 86 του Ν.2071/92" (αντικ. της παρ. 4 από την παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2345/95, ΦΕΚ-213 Α').'
Αρθρο 5 : Οργανωτικά θέματα υγείας
1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού όλα τα κέντρα υγείας μετατρέπονται και λειτουργούνως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού στον οποίο ανήκουν.Κατ' εξαίρεση με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων δύνανται να υπάγονται και σε νοσοκομεία άλλων νομών. Οι υγειονομικοίσταθμοί μετατρέπονται σε περιφερειακά ιατρεία και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδεςτων κέντρων υγείας.Οι θέσεις του προσωπικού όλων των κλάδων των κέντρων υγείας και των υγειονομικώνσταθμών, που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 15 παρ. 6 του Ν. 2071/92, καταργούνται καισυνιστώνται ισάριθμες και ομοιόβαθμες προς αυτές θέσεις, οι οποίες προστίθενται στονοργανισμό των αντίστοιχων νοσοκομείων που υπάγονται και προκηρύσσονται ξεχωριστά γιατο κέντρο υγείας.Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στακέντρα υγείας και τους υγειονομικούς σταθμούς, εντάσσεται αυτοδικαίως στις συνιστώμενεςκατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού θέσεις, όμοιες προς αυτές που ήδη κατέχουν. Η ένταξηγίνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Η προϋπηρεσία των εντασσόμενων υπαλλήλων προσμετρείται στη νέα τους θέση για κάθεπερίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον κλάδο στον οποίο υπάγονται οιθέσεις τους. Το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις που καταργούνται εξακολουθεί ναπροσφέρει τις υπηρεσίες του στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία μέχρι τη σύστασηκαι πλήρωση των θέσεων όλων των κλάδων. Στο προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίεςτου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή εξακολουθεί να καταβάλλεται ως αποζημίωση τοσύνολο των αποδοχών της θέσης που κατείχαν.Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα κέντρα ψυχικής υγείας.Στα κέντρα υγείας συγκροτείται νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία της οποίας προίστανταιυπάλληλοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες κλπ.καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη της επιτροπής μετεκπαίδευσης του άρθρου 2 τουπαρόντος, μπορεί να μετακαλούνται, σε συνιστώμενες με αυτήν προσωρινές θέσεις, από τοεξωτερικό 'Ελληνες και ξένοι επιστήμονες, αναγνωρισμένη επιστημονικής αξίας και κύρους μεαποδεδειγμένο κλινικό ή εργαστηριακό ή ερευνητικό έργο και με αποδεδειγμένη απόεπίσημους επιστημονικούς τίτλους προυπηρεσία σε υπεύθυνη θέση αναγνωρισμένωννοσηλευτικών, ερευνητικών ή εκπαιδευτικών κέντρων της αλλοδαπής και να προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ενόςέτους. Οι παραπάνω προσωρινές θέσεις συνιστώνται στα νοσοκομεία και καταργούνται μετην αποχώρηση εκείνων που τις κατέχουν.Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνκαι του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τους όρουςπαροχής των υπηρεσιών τους, τις αποδοχές τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του ν. 1397/1983, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 79του ν. 2071/1992, αντικαθίσταται ως εξής:«5. Με τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού μπορείνα ανατίθενται σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. καθήκοντα προϊσταμένων γραφείων, τμημάτων καιδιευθύνσεων νομαρχιακών και κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων, στα οποία προβλέπεται κατά τον Οργανισμό του Υπουργείου, ότιπροΐσταται ιατρός, καθώς και καθήκοντα προέδρων ή αντιπροέδρων Δ.Σ. νοσοκομείων. Γιατην παραπάνω τοποθέτηση απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των ιατρών.Οι ιατροί αυτοί κατά την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων μπορούν να συνεχίζουν τηνεπιστημονική συνεργασία με το νοσοκομείο τους και να συμμετέχουν στο πρόγραμμαεφημερίας.Οι ιατροί πριν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων παρακολουθούν μετά από απόφασητου Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδικό τρίμηνο ταχύρυθμομετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα δημόσιας υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,στην περίπτωση που από τον Οργανισμό του Υπουργείου προβλέπεται προϊστάμενοςυγιεινολόγος ιατρός».[Αρχή Τροποποίησης]
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τανοσοκομεία που έχουν έδρα τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή άλλους νομούς στουςοποίους λειτουργούν περισσότερα του ενός νοσοκομεία, διασυνδέονται κατά συγκροτήματαμονάδων παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας περίθαλψης.Συνιστάται συντονιστικό συμβούλιο κατά συγκρότημα νοσοκομείων σε Αθήνα καιΘεσσαλονίκη, καθώς και στους νομούς που λειτουργούν περισσότερα τους εντός νοσοκομεία.Το συντονιστικό συμβούλιο συντονίζει τις κοινές δραστηριότητες των νοσοκομείων τουσυγκροτήματος (εφημερίδες, επιστημονική και νοσηλευτική δραστηριότητα και συνεργασία)και εξασφαλίζει τη λειτουργία κοινών υπηρεσιών, τμημάτων και εργαστηρίων πουσυνιστώνται, συγχωνεύονται και καταργούνται με τη διαδικασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων,με στόχο την υψηλής στάθμης παροχή υπηρεσιών υγείας.Το συντονιστικό συμβούλιο αποτελείται από τους προέδρους των νοσοκομείων τουσυγκροτήματος, έναν εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών, που προτείνεται από τηδιοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών ιατρών, ένανεκπρόσωπο του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, πουπροτείνεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού καιέναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για κάθεμέλος ορίζεται αναπληρωτής.Η θητεία των μελών τακτικών και αναπληρωματικών είναι διετής. Η συγκρότηση τωνσυντονιστικών συμβουλίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος του συντονιστικούσυμβουλίου.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται ταθέματα που αφορούν τη σύνθεση και συγκρότηση των συντονιστικών συμβουλίων, τιςαρμοδιότητές τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, τη γραμματειακή υποστήριξή τους και τακαθήκοντα του προέδρου και των μελών - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2δ ΤΟΥΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2889/01, ΦΕΚ-37 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
5. Οι καρδιολογικές μονάδες του ΕΚΑΒ υποχρεούνται να υποστηρίξουν τα καρδιολογικάτμήματα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πουεποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ειδικευόμενοικαρδιολόγοι των νοσοκομείων, εφόσον είναι υπεράριθμοι, μπορούν, ύστερα από αίτησή τους,να υπηρετούν στις καρδιολογικές μονάδες του Ε.Κ.Α.Β. και να εντάσσονται ως υπεράριθμοιστη δύναμη του τμήματος που υποστηρίζει η καρδιολογική μονάδα.Το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. (ιατροί, νοσηλευτές - νοσηλεύτριες, πληρώματα ασθενοφόρων,οδηγοί - συνοδηγοί ασθενοφόρων και υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων) "καθώς και τοπροσωπικό των μονάδων μεταμοσχεύσεων, που μετακινείται για λήψη μοσχευμάτων (ιατροί,νοσηλεύτριες - νοσηλευτές, συντονιστές κλπ.)" (προσθ. της μέσα σε "" φράσης από την παρ.2 του άρθρου 9 του Ν. 2345/95, ΦΕΚ-213 Α') που εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία με τα μέσαμεταφοράς επειγόντων περιστατικών (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητέςμονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) ασφαλίζονται υποχρεωτικά, με δαπάνη του Δημοσίου,σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Επίσης ασφαλίζεται υποχρεωτικά και κάθε άλλος ιατρός που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β. γιαεκτέλεση υπηρεσίας.
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 2071/1992 αντικαθίσταται ως εξής:"3. Κάθε, τμήμα έχει επιστημονική αυτοτέλεια. Επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος είναιιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει οργανική θέση, προκειμένου δε για το φαρμακείο,φαρμακοποιός, που υπηρετεί στο τμήμα με βαθμό διευθυντή. Όταν δεν υπάρχει διευθυντής,επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος ορίζεται επιμελητής Α' που κατέχει θέση οργανική,εκτός αν υπηρετεί διευθυντής με προσωποπαγή θέση, ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά τηδιεύθυνση, μέχρι να πληρωθεί η οργανική θέση. Η επιλογή του επιμελητή Α' γίνεται από τοΔ.Σ. του νοσοκομείου ύστερα από πρόταση της επιστημονικής επιτροπής, η οποία συνεκτιμάποιοτική προϋπηρεσία και αρχαιότητα τόσο στην ειδικότητα όσο και στο βαθμό τωνυπηρετούντων επιμελητών Α' του τμήματος.Σε περίπτωση που στο τμήμα ανήκουν μονάδες ή εργαστήρια με επικεφαλής διευθυντή,επιστημονικός και διοικητικός υπεύθυνός τους είναι ο οργανικός διευθυντής του τμήματος".
7. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή ιατρικής ειδικότητας, πουπροβλέπονται στο άρθρο 10 του ν.δ. 3366/1955. αποτελούνται από. διευθυντές τμημάτων καιαπό πανεπιστημιακούς καθηγητές, ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουρους καθηγητές,αποκλειστικά και μόνο της ίδιας ειδικότητας. Στις ειδικότητες, στις οποίες δεν υπάρχουναντίστοιχοι διευθυντές ή καθηγητές, η επιτροπή συγκροτείται από ιατρούς συναφούςειδικότητας.
8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1278/1982 "Για σύσταση ΚεντρικούΣυμβουλίου Υγείας", που επαναφέρεται σε ισχύ με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου,προστίθεται εδάφιο ΙΓ, το οποίο έχει ως εξής:"ΙΓ. Έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών,που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης τωννοσοκομειακών ιατρών. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζονται από τονΥπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονταιένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των νοσοκομειακών ιατρών".Η παράγραφος 1, εδάφιο στ' του άρθρου 2 του ν. 1278/1982, που επαναφέρεται σε ισχύ με τοάρθρο 1 του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:"στ'. Δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς εκπροσώπους του νοσηλευτικούπροσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που ορίζονται από τη διοίκηση τηςκορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστικήοργάνωση, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόυποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση τουπροσωπικού αυτού".
9. Οι δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του β.δ. 665/62"περί της υγειονομικής περιθάλψεως των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων, των πολιτικών καιστρατιωτικών συνταξιούχων, των μελών των οικογενειών αυτών κλπ." (ΦΕΚ-167 τ. Α'),αντικαθίστανται από τριμελείς ειδικές υγειονομικές επιτροπές, που αποτελούνται απόνοσοκομειακούς ιατρούς και εδρεύουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για όσους διαμένουνστη Μακεδονία και τη Θράκη.Η θητεία των μελών είναι ετήσια. Για κάθε μέλος ορίζεται αναπληρωτής.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόποςλειτουργίας των παραπάνω επιτροπών, τα καθήκοντα των μελών και καθορίζεται και κάθεάλλη σχετική λεπτομέρεια. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών πραγματοποιείται μεαπόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.(Με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 41 του Ν. 3329/05, ΦΕΚ-81 Α’ ορίζεται ότι : «4. ΟΟ.Π.Α.Δ. μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συμβάλλεται με φορείς γιατην παροχή ή λήψη υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με αμοιβή.5. Ο Ο.Π.Α.Δ. μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από τησχετική γνώμη των ειδικών υγειονομικών επιτροπών της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α'), να εγκρίνει μη κοστολογημένες δαπάνες για τους ασφαλισμένους τουπου πραγματοποιούν εξετάσεις και επεμβάσεις σε ιδιωτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεσηότι αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κρατικά νοσοκομεία στην Ελλάδα»).
10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ύστερααπό γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ., μπορεί ο ειδικευόμενος κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του ναπραγματοποιήσει μέχρι έξι (6) μήνες άσκηση σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού, η δεάσκηση αυτή λογίζεται ως χρόνος ειδίκευσης και συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνοειδίκευσης του. Οι ιατροί αυτοί λαμβάνουν τις κανονικές αποδοχές τους ως ειδικευόμενοι.Μετά την επιστροφή τους θα υποβάλλουν στο ΚΕ.Σ.Υ. πιστοποιητικό της μετεκπαιδεύσεώςτους.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οιόροι και οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση και άσκηση των ειδικευόμενων ιατρών στοεξωτερικό.'
Αρθρο 6 : Ιατρική διαφήμιση
1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση, καθώς και ηδιαφήμιση εκ μέρους ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων, ιδιωτικών πολυιατρείων, ιδιωτικώνοδοντιατρικών κέντρων, πολυδύναμων ή μη διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων ήιδιωτικών κλινικών.
2. Στην έννοια της παραπάνω απαγόρευσης υπάγεται ενδεικτικά οποιαδήποτε ανάρτηση σεδημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, αγγελίες, δημοσιεύματα, διαφημιστικάέντυπα ή ανακοινώσεις με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιότητας, που γίνονται με σκοπό τηδιαφήμιση. Στις παραπάνω απαγορεύεσεις δεν υπάγεται η ανάρτηση πινακίδων στο κτίριοεργασίας των ιατρών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ιατρικών συλλόγων."
3. Η παράβαση της διατάξεως αυτής τιμωρείται διοικητικών με :α) χρηματική ποινή ενός έως δέκα εκατομμυρίων δραχμών για κάθε πράξη και διακοπή τωνσυμβάσεων με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από ένα (1) μήνες έως ένα(1) έτος, β) ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματις ή άδειας λειτουργίας μέχρι ένα (1)έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια αφαιρείται οριστικά. Οι ποινές αυτές επιβάλλονταιείτε κεχωρισμέως είτε και σωρρευτικά ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβάσεως.Προκειμένου περί εταιρειών που εδρεύουν στην αλλοδαπή η προβλεπόμενη χρηματική ποινήεπιβάλλεται στον αντιπρόσωπό τους ή σε εκείνον κατ' εντολή του οποίου συντελέστηκε ηαπαγορεύμένη διαφημιστική πράξη.
4. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση τουΥπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.,το οποίο για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου αυτού συγκροτείμόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.1278/82.Το προιόν των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίοβεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται κατά τη διαδικασία των διατάξεων περίβεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Δημοσίου" (αντικ. των παρ. 3 και 4 από τηνπαρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2256/94, ΦΕΚ-196 Α').'
Αρθρο 7 : Πειθαρχικές ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.
Στο άρθρο 77 του ν. 2071/1992 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 11, η οποία έχει ως εξής:"
11. Οι ποινές των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται υποχρεωτικώςστις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί εις βάρος των ιατρών αμετάκλητη καταδικαστική απόφασηποινικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου αυτού".'
Αρθρο 8 : Ειδικές ρυθμίσεις[Αρχή Τροποποίησης]
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του ν. 2071/1992 προστίθεται εδάφιο γ τοοποίο έχει ως εξής:"γ. Στο Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων συμμετέχουν επιπλέον και δώδεκα (12)εκπρόσωποι εξ' όλων των αναγνωρισμένων κρατικών μεταμοσχευτικών και ανοσοβιολογικώνμονάδων της χώρας, καθώς και των επιστημονικών εταιρειών και των κοινωνικών φορέων,που ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις σε όλα τα. επίπεδα ενδιαφέροντος, που ορίζονταιαπό τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους πουπροτείνονται, ένας από κάθε αναγνωρισμένη μεταμοσχευτική και ανοσοβιολογική μονάδα,επιστημονική εταιρεία και κοινωνικό φορέα.Το Ε.Σ.Μ. συγκροτεί τριμελή εκτελεστική γραμματεία, που αποτελείται από τον πρόεδρο καιδύο ακόμα μέλη που εκλέγονται από την ολομέλειά του με μυστική ψηφοφορία. Η εκτελεστική,γραμματεία συντονίζει το έργο του Ε.Σ.Μ., εισηγείται στην ολομέλειά του τα θέματα γιασυζήτηση και έχει την ευθύνη για την προώθηση και υλοποίηση των επιλογών καιαποφάσεων του Ε.Σ.Μ." - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν.2737/99, ΦΕΚ-174 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
2. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Δ/νσηΑνάπτυξης Ιατρικού και Νοσηλευτικού Δυναμικού που αποτελείται από δύο τμήματα.Της Δ/νσης προίσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου διοικητικού, λογιστικού, ενώστα τμήματα προίσταται υπάλληλος της αντίστοιχης ειδικότητας, ιατρός και νοσηλευτής ήνοσηλεύτρια αντίστοιχα. Η Δ/νση έχει την ευθύνη εξειδικευμένης επεξεργασίας μέτρων και τοσυντονισμό υλοποίησής τους για την οργάνωση και λειτουργία των ιατρικών και νοσηλευτικώνυπηρεσιών.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας τηςΚυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται όλατα σχετικά θέματα που αφορούν την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της παραπάνωΔ/νσης.
3. Στο Ε.Κ.Α.Β. λειτουργεί επταμελές επιστημονικό συμβούλιο, μέλη του οποίου είναι ιατροίή άλλοι επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση και ενασχόληση στην άσκηση της επείγουσαςπρονοσοκομειακής ιατρικής.[Αρχή Τροποποίησης]Δύο εκ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα είναι ιατροί του Ε.Κ.Α.Β., εκ τωνοποίων ο ένας τουλάχιστον με βαθμό Διευθυντή. Τα μέλη αυτά διορίζονται με απόφαση τουΥπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. – ΠΡΟΣΘ. ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 3252/04, ΦΕΚ-132 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]Η συγκρότηση του επιστημονικού συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.. Η θητείατων μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι τριετής.Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του επιστημονικού συμβουλίου μετά από πλήρωςαιτιολογημένη απόφαση για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός τουαντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού διορισμού. Μέχρι να ορισθείαντικαταστάτης το επιστημονικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του.(Βλ. Και παρ. 4 άρθρου 24 τΝ. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’).
4. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 2161/1993 αντικαθίσταται ως εξής:"Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με τηναπόφαση διορισμού του προέδρου και του αντιπροέδρου του οργανισμού κατά τωνναρκωτικών ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής τους στονοργανισμό".
5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν.2071/1992 προστίθεται εδάφιο, το όποίο έχει ωςεξής:" Μέχρι να εκδοθεί το ως άνω προεδρικό διάταγμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ.87/1986 (ΦΕΚ 32 Α') "ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων", οι οποίες καταργούνταιμε την έκδοση του νέου προεδρικού διατάγματος.
6. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί του κατά το άρθρο 1 του Ν. 1256/82 δημόσιου τομέα, πουδιορίζονται σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και αντιπροέδρων νομικώνπροσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να λαμβάνουν, κατ' επιλογή τους, είτε τιςαποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται είτε τις αποδοχές της θέσης που κατείχαν πριναπό το διορισμό τους.Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναδρομικά και για όσους διορίστηκανστις θέσεις αυτές μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1993.
7. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1397/83, οι οποίες ισχύουν καιγια τις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκλεγμένες επιστημονικές επιτροπές. Το άρθρο60 του Ν. 2071/92 καταργείται.
8. Το άρθρο 142 του Ν. 2071/92 καταργείται από της ισχύος του.
9. Στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου - Κέντρου ΥγείαςΛέρου καταβάλλεται πάγια μηνιαία αποζημίωση για έξοδα κίνησης και διαμονής, ισόποση μετο 80% του μηνιαίου μισθού του, ως προέδρου του Δ.Σ., εφόσον δεν είναι μόνιμος κάτοικοςΛέρου. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία διορισμό του τελευταίουδιοικητικού συμβουλίου.
10. Σε πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων, δύναται να εφαρμόζεται το άρθρο 3 παρ. 1β τουβ.δ. 675/68 (ΦΕΚ-239 Α') για καταστήματα τα οποία ανήκουν σε επαγγελματίεςφαρμακοποιούς και τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία τους ή στη μισθωτική τους χρήσημέχρι την 20.9.91.
'Αρθρο 9 : Θέματα ιατρών
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 προστίθεται εδάφιο, πουέχει ως εξής: "Οι ιατροί που πάσχουν από ομόζυγο β- μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρικήκαι μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, καθώς και οι αιμορροφιλικοί, προσλαμβάνονται γιαειδίκευση ως υπεράριθμοι, για την άσκησή τους στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο ή κλινικήτης επιλογής τους.Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 ισχύει και για τους ιατρούςαυτούς".
2. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 2071/92, για τη θητεία των ιατρών του Ε.Σ.Υ.,εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται μόνο για τις θέσεις των επιμελητών Β και Γ,που προκηρύσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3. Η προβλεπόμενη με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1586/86 κανονική άδειαχορηγείται στους ειδικευόμενους ιατρούς, δια του αθροιστικού υπολογισμού τηςπρουπηρεσίας τους, έστω και μη συνεχούς.
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 προστίθεται εδάφιο, τοοποίο έχει ως εξής:"Σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται και οι κτηνίατροι οι οποίοι υπηρετούν στα νοσοκομεία καιτα κέντρα υγείας και λαμβάνουν την εκάστοτε οριζόμενη αποζημίωση για υπερωριακήαπασχόληση, σύμφωνα με τα παραπάνω".
5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., των οποίων ο διορισμός σε άλλη θέση του κλάδουαυτού ακυρώνεται με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, επαναδιορίζονται αυτοδικαίωςστην προηγούμενη θέση τους, εάν είναι κενή.Εάν η θέση αυτή, έχει πληρωθεί ή προκηρυχθεί, επαναδιορίζονται με ομοιόβαθμηπροσωποπαγή θέση, που συνιστάται με την απόφαση επαναδιορισμού στην ίδια υγειονομικήπεριφέρεια και με την ίδια εργασιακή σχέση που είχαν.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα απόγνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. συνιστώνται θέσεις υπεράριθμων έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών.Στις θέσεις αυτές θα ενταχθούν οι ιατροί με ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαικής'Ενωσης που υπηρετούν ως υπεράριθμοι υπότροφοι και θα τοποθετηθούν οι ιατροί της αυτήςκατηγορίας, που έχουν υποβάλει αιτήσεις για ειδίκευση μέχρι την 15.7.92.Αφού συμπληρωθεί η εκπαίδευση των ιατρών οι θέσεις αυτές καταργούνται.
'Αρθρο 10 : Δαπάνες νοσηλευτικών ιδρυμάτων
1. Οι δαπάνες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που μετατράπηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ. καιηπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 και που πληρώθηκαν από αυτά χωρίς ναπροβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε βάρος του προυπολογισμού τους,θεωρούνται νόμιμες εφόσον αυτές :α. αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, αμοιβές, καθώς και πάσης φύσεως επιδόματα,β. έχουν πληρωθεί μέχρι την 31.12.89,γ. έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και λοιπά όργανα η εκτέλεση των έργων,εργασιών, προμηθειών και η απασχόληση των εργασθέντων καιδ. δεν έχουν ακυρωθεί από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οισχετικές πράξεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
2. Καταλογισμοί που έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου κατά το μέροςπου δεν έχουν εκτελεσθεί δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα εις βάρος τωνκαταλογισθέντων υπολόγων ποσά διαγράφονται.'
Αρθρο 11 : Προθεσμία προσαρμογής ιδιωτικών κλινικών
Η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 1892/90 προθεσμία προσαρμογήςτων ιδιωτικών κλινικών, που είχε παραταθεί με την υπ' αριθ. Α3α οικ. 6147/92 (ΦΕΚ-471 Β')υπουργική απόφαση και είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 31 του Ν. 2161/93 (ΦΕΚ-119 Α')παρατείνεται μέχρι 31.12.94.Εντός του πρώτου εξαμήνου της προθεσμίας αυτής, η κάθε κλινική υποχρεούται, σε ότιαφορά τον αριθμό του προσωπικού, να έχει προσλάβει τουλάχιστον το 50% τουυπολοιπομένου, για ό,τι δε αφορά τον εξοπλισμό να έχει τουλάχιστον κινήσει αποδεδειγμένατη διαδικασία προμήθειάς του. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται με απόφαση τουαρμόδιου νομάρχη οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του π.δ. 247/91 (ΦΕΚ-93 Α')κυρώσεις στο ανώτατο όριότ τους. Εάν με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχειολοκληρωθεί η προσαρμογή, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση του νομάρχη.
'Αρθρο 12 : Τελικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατάπερίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα τεχνικά ήλεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα1,2,4,5,6,7,8,9,10,15,17,18,19,22 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο, 39, 41,42,43,44,45,46,63 παρ. 6,71 παρ. 1,2,3,7,8 και 9, 73 παρ. 2, 76 και 153 του Ν. 2071/92, καθώς και κάθε άλλη γενική ήειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικάθέματα του νόμου αυτού.'
Αρθρο 13 :Τέκνα πολυτέκνων και πολύτεκνοι σπουδαστές, που είχαν εγγραφεί μέχρι και το ακαδημαικόέτος 1991 - 1992 και φοιτούσαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, μετεγγράφονται τοακαδημαικό έτος 1993 - 94, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 1966/91 (ΦΚΕ-147 Α'), χωρίς εξετάσεις και ποσοτικό περιορισμό, σε ισότιμο και αντίστοιχο τμήμα ελληνικούΑ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, εφόσον έχουν περατώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα,τουλάχιστον, των δύο πρώτων εξαμήνων ή του πρώτου έτους σπουδών στη σχολήπροέλευσης.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ταδικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, το εξάμηνο σπουδών που μετεγγράφονται και κάθεάλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.'
Αρθρο 14 : Κύρωση απόφασης
1. Κυρώνεται και εχει εφεξής ισχύ νόμου η υπ' αριθ. 1169/94 απόφαση των ΥπουργώνΕργασίας και Δημόσιας Τάξης "Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρωνδιασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων" (Β' 96/94), η οποία έχει ως εξής:"Αριθ. 1169 :Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτωνΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ'Εχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 327/92.2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1892/90, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 του Ν. 1481/84.4. Τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της λειτουργίας τωνδημοσίων κέντρων με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σεβάρος του Κρατικού Προυπολογισμού, αποφασίζουμε :'Αρθρο 1 :1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, λεσχών, ταβερνών,εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, αναψυκτηρίων, μαγειρίων, ζαχαροπλαστείων, πιτσαριών,καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και λοιπών συναφών καταστημάτων εστιάσεως καιπροσφοράς, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αναψυκτικών και οινοπνευματωδώνποτών, καθορίζονται ως εξής :α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη. (1) Μέχρι 02.00' ώρα της επομένης ημέρας, κατά τοχρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Μαρτίου. (2) Μέχρι 2.30' ώρα της επομένηςημέρας, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως 30ης Σεπτεμβρίου.β. Κάθε Παρασκευή μέχρι 03.00' ώρα της επομένης, για όλο το έτος.γ. Κάθε Σάββατο καθώς και τις παραμονές των επισήμων αργιών μέχρι 03.30' ώρα τηςεπομένης ημέρας, για όλο το έτος.δ. Στις ανωτέρω (α), (β) και (γ) περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριναπό την 06.00' ώρα.ε. Χωρίς χρονικό περιορισμό την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων, τηνπαραμονή της Πρωτοχρονιάς, την Τσικνοπέμπτη, τα δύο τελευταία Σάββατοκύριακα τουΤριωδίου, την παραμονή και ημέρα εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου, όταν ισχύει καιτοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαικώνπανηγυριών.2. Κατ' εξαίρεση των καθοριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται ναλειτουργούν χωρίς χρονικό περιορισμό:α. Τα εστιατόρια, ταβέρνες, κυλικεία ή καφενεία που βρίσκονται μέσα σε χώρους λιμένων,αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σεοργανωμένες μόνιμες αγορές συγκέντρωσης και διάθεσης προιόντων (μόνιμες λαχαναγορέςκλπ.) και στα πρατήρια υγρών καυσίμων των εθνικών δρόμων, όσαν και όσο αυτάδιανυκτερεύουν.β. Τα καταστήματα που παρασκευάζουν και προσφέρουν αποκλειστικά πατσά.γ. Στα ανωτέρω καταστήματα των εδαφίων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου δενεπιτρέπεται η προσφορά οινοπνευματωδών ποτών και η λειτουργία μουσικής μετά από τιςώρες που για κάθε ημέρα καθορίζονται από τα εδάφια (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του παρόντοςάρθρου.3. Δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων της παρούσας η καθυστέρηση λήξης τηςλειτουργίας επί 20λεπτο προς αποχώρηση των πελατών.'Αρθρο 2 :1. Η ισχύς της παρούσας άρχεται δέκα ημέρες από της δημοσιεύσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1994ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣΕυάγγελος Γιαννόπουλος Στυλιανός- 'Αγγελος Παπαθεμελής2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται ανάκατηγορία και περιοχή οι ώρες λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, λεσχών,καταστημάτων και αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, των καταστημάτων εστιάσεωςκαι των λοιπών συναφών καταστημάτων.Για την έκδοση των αποφάσεων αυτών απαιτείται προηγούμενη γνώμη του ΑνώτατουΣυμβουλίου Εργασίας και των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, οιοποίοι καλούνται να εκφράσουν γραπτώς τη γνώμη τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμίαείκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας μπορεί να εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις.
3. Οι παραβάτες της κυρούμενης απόφασης, καθώς και αυτών που εκδίδονται κατ'εξουσιοδότηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου,τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 τουΝ. 1892/90 (ΦΕΚ-101 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1957/91 (ΦΕΚ-114Α').'
Αρθρο 15 : Ισχύς του νόμου
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι επι μέρους διατάξεις.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Tracking of users and measure and improve performance and supports personalisation
Accept
Decline