Δικαιολογητικά για την εγγραφή στον Ι.Σ.Ροδόπης Εκτύπωση
 • Πρώτη εγγραφή
 • - Αίτηση
 • - Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος. 
 • - Αντίγραφο Πτυχίου.
 • Από χώρες της Ε.Ε. : Επικυρωμένη μετάφραση πτυχίου.
 • Από χώρες εκτός της Ε.Ε. :  Επικυρωμένη  μετάφραση πτυχίου και αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ.
 • - Τέλη εγγραφής 15,00 Ευρώ
 • - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • - Υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή

 

Εγγραφή στο ειδικό μητρώο

- Αίτηση

 • - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

- Βεβαίωση εγγραφής του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο/η ιατρός.

 • - Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος. 
 • - Αντίγραφο Πτυχίου.
 • Από χώρες της Ε.Ε. : Επικυρωμένη μετάφραση πτυχίου.
 • Από χώρες εκτός της Ε.Ε. :  Επικυρωμένη  μετάφραση πτυχίου και αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ.
 • - Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (αν υπάρχει).
 • - Τέλη εγγραφής 15,00 Ευρώ.